Links to sources of information on the history of the Greeks

History

Πομάκοι – Οι εκμουσουλμανισμένοι Έλληνες της Θράκης…..

Ένα εύθικτο ζήτημα που αφορά την κοινωνία της Βορείου Ελλάδος είναι η ύπαρξη των πομάκων και η σχέση τους με τον υπόλοιπο πληθυσμό.

Τους συναντούμε να ζουν αρμονικά ιδιαίτερα στην Θράκη και σε χώρες όπως είναι η Σερβία, η Βουλγαρία, η Τουρκία.

Άτομα μετρίου συνήθως αναστήματος, με λευκή ή ροδαλή επιδερμίδα και γαλαζοκάστανα μάτια, έξυπνα και εργατικά, κατέχουν τα δικά τους σχολεία, αποδεκτά από την Ελληνική Κυβέρνηση και μαθαίνουν την νέα ελληνική γλώσσα και κουλτούρα παράλληλα με την δική τους.

Η παλαιότερη γενιά ασχολείται με την καλλιέργεια καπνού, την κτηνοτροφία, τις οικοδομές και την κουζίνα. Διατηρεί μέσα απο την καθημερινότητα τις παραδοσιακές στολές, τα ήθη και έθιμα των προγόνων της. Η νέα γενιά ακολουθεί τα πολιτισμικά κύμματα της εποχής μας με περιστασιακούς μικτούς γάμους, δυνατή εκπαίδευση και έναν τρόπο ζωής προσαρμοσμένο στα ελληνικά, σερβικά, βουλγαρικά ή τούρκικα δεδομένα.

Η παράδοση αλλά και η ιστορία, τους παρουσιάζει ως χριστιανούς που υπέκυψαν στις βαρβαρότητες των Οθομανών και αλλαξοπίστησαν. Συγκεκριμένα, στο ορεινό χωριό Πάχνη της Θράκης, οι κάτοικοι μιλούν για τις χριστιανικές τους ρίζες. Κυκλοφορεί μάλιστα η ιστορία του ¨Βράχου Των Κοριτσιών¨, σύμφωνα με την οποία, οι κοπέλες του χωριού έπεσαν σαν τις Σουλιώτισσες απο έναν βράχο, επιλέγοντας τον θάνατο από την μουσουλμανική πίστη. Παρόλαυτα, η πλειοψηφία των πομάκων σήμερα είναι μουσουλμάνοι.

 

______________________________________________

 

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ

Οι πομάκοι ανήκουν στην Ινδο-Ευρωπαική φυλή και στην αρχαιότητα ονομάζονταν Αγριάνες. Εγκαταστάθηκαν στην περιοχή της Θράκης πριν απο τον 6ο αιώνα π.Χ και γρήγορα απέκτησαν Ελληνική ταυτότητα εξαιτίας της αποικιοκρατίας των Νοτιοελλαδιτών στη Θράκη κατά την περιόδο 600-356 π.Χ.

Ακολούθησαν τις πολιτικές πεποιθήσεις του Φιλίππου, του Μεγάλου Αλεξάνδρου και των απογόνων τους (356-146 π.Χ) και με αρχηγό τον Μέγα Αλέξανδρο συνέβαλαν στην εγκαθίδριση της Ελληνικής Αυτοκρατορίας στην Ευρώπη, την Ασία και την Αφρική.

Κατά την Ρωμαϊκή Περίοδο 146-330 μ.Χ έζησαν ελεύθεροι σαν κτηνοτρόφοι. Το χρονικό διάστημα 330-1453 μ.Χ, η κυβέρνηση πέρασε στα χέρια των χριστιανών και ο χαρακτήρας του Βυζαντίου ήταν κυρίως ελληνικός. Οι πομάκοι ακολούθησαν τα ελληνικά δεδομένα και έζησαν φιλήσυχα ως έλληνες πολίτες. Η ευζωϊα αυτών των καιρών γρήγορα έσβησε με την παρουσία των Βουλγάρων.

Οι Βούλγαροι, φυλές της Ασίας και της Μογγολίας, εγκαταστάθηκαν στην περιοχή του Δούναβη και με διαδοχικές προσπάθειες στόχευαν την κάθοδο στο Αιγαίο. Το 1325 ο Ανδρόνικος ο Γ΄ο νεότερος, αυτοκράτορας του Βυζαντίου, δεν κατόρθωσε να διώξει τους Βούλγαρους από την Φιλιππούπολη και το 1344 υπογράφηκε συνθήκη ανάμεσα στον Ανδρόνικο και τον τσάρο Αλέξανδρο. Από τη χρονική αυτή στιγμή και μετά, κατέχουν επίσημα την περιοχή γύρω από τη Φιλιππούπολη, στην οποία κατοικούσαν και κατοικούν πομάκοι. Ακολούθησε γλωσσικός εκβουλγαρισμός των κατοίκων μέχρι τα χρόνια της τουρκοκρατίας.

Τα τουρκικά έθνη, φυλές που κατέβηκαν από την Μογγολία, πέρασαν από τη σημερινή Τουρκία προς την Περσία, όπου και εξισλαμίστηκαν από τους Άραβες. Την περίοδο 1281-1326 αρχηγός των Τούρκων ήταν ο Οθμάν, απ’όπου προέρχεται το όνομα Οθωμανοί. Οι Οθωμανοί πολεμούν, κατακτούν και λεηλατούν για την διάδοση της πίστης του Μωάμεθ. Μέχρι το 1368 κυριεύουν ολη τη Βαλκανική χερσόνησο και εξισλαμίζουν τους Αγριάνες/πομάκους, οι οποίοι ήταν χριστιανοί. Στην περιοχή της Ελληνικής Θράκης ο εξισλαμισμός ολοκληρώθηκε πριν το 1670.

Οι σφαγές και οι βιαιοπραγίες ήταν οι κύριοι παράγοντες που οδήγησαν στην αλαξοπιστία. Οι βιαιότητες σταμάτησαν με τον σημερινά δεδομένο κανονισμό των συνόρων σύμφωνα με τη συνθήκη της Λωζάνης το 1923.Η παραπάνω συνθήκη προστατεύει τα δικαιώματα των μουσουλμάνικών μειονοτήτων της Θράκης και όχι των εθνικών μειονοτήτων που υποστηρίζει η σημερινή Τουρκία.

Βασισμένοι στην σύντομη ιστορική αναδρομή κατανοούμε ότι σήμερα οι Πομάκοι δεν είναι όσον αφορά την εθνικότητα τους Σέρβοι, Βούλγαροι ή Τούρκοι από καταγωγή αλλά από επιλογή. Αυτοί ωστόσο που κατοικούν στην Θράκη είναι σίγουρα Έλληνες που δυστυχώς υπέκυψαν και συνεχίζουν να υποκύπτουν στην προπαγάνδα της Τουρκίας.

 

 

 

 

Pomaki – The Muslim Greeks of Thrace

 

A hot issue that concerns the society of Northern  Greece is the existence of a tribe called pomaki and their relation to the rest of the population.

We meet them living in harmony especially in Thrace and in countries such as Serbia , Bulgaria , Turkey .

They are individuals of usually medium height with white or reddish skin colour and blue brown eyes, clever and hardworking, who possess their own schools, accepted by the Greek Government and learn the modern Greek language and culture along with their own.

The older generation is busy cultivating tabaco,breeding animals, working as builders or waiters. They maintain through the everyday life the traditional uniforms, the morals and customs of their ancestors. The new generation follows the cultural waves of our times with occasional mixed marriages, a strong education and a way of life adjusted to the Greek, Serbian, Bulgarian or Turkish standards.

Tradition and history present pomaki as Christians, who bent to the barbaric attitude of the Ottomans and changed their religion. In specific, in the mountainous village Pahni of Thrace, the inhabitants talk about their Christian roots. There is a story of the “ rock of the girls” according to which the young ladies of the village fell from the specific rock, choosing death to the muslim religion. However, the majority of pomaki nowadays are Muslims.

 

The Historic Background

 

Pomaki belong to the Indo-European tribe and in antiquity they were called Agrianes. They settled down at the area of Thrace before the 6th century B.C and soon obtained the greek identity due to the colonization of Thrace by the Southern Greeks during the period 600-356 B.C.

They followed the political beliefs of Philip, Alexander the Great and their successors (356-146 B.C) and with Alexander the Great as their leader, they contributed to the establishment of the Greek Empire in Europe , Asia , Africa .

During the Roman Period, 146-330 A.D they lived free like shepherds. Between 330 and 1453 A.D the government passed to the christian hands and Byzantium obtained a mainly greek character. Pomaki followed the greek standards and lived quietly as greek citizens. The prosperity of those times soon came to an end with the presence of the Bulgarians.

The Bulgarians, Asian and Mongolian tribes, settled at the area of Dunavis and aimed through successive efforts to get access to the Aegean . In 1325 A.D Andronikos the Third the younger, emperor of the Byzantium , did not manage to set the Bulgarians to flee from Philippoupolis and in 1344 A.D Andronikos and tsar Alexander signed a treaty. From that moment onwards, they officially obsess the area around Philippoulis, where lived and still live many pomaki. There followed a language influence by the Bulgarian language,which lasted up to the Turkish conquest.

The Turkish nations, tribes that descended from Mongolia , passed today’s Turkey , moved towards Persia , where they became muslims, influenced by the Arabs. The period 1281-1326 A.D, leader of the Turks was Othman, after whom Ottomans are called. Ottomans fight, conquer and maltreat in order to spread the faith of Mohamed. Until 1368 A.D they conquer the Balkans and put pressure on pomaki,who were christians,to become muslims.Slaughter

and violence were the main reasons that lead them to change their religion. Cruelty stopped with today’s contribution of the borders according to the treaty of Lozani in 1923 A.D. The above treaty protects the rights of muslim minorities in Thrace and not of ethnic minorities as Turkey claims.

Therefore, based on the above chronicle we realize that Pomaki nowadays are not Serbs, Bulgarians or Turks by ancestorship but by choice. Those, however, who live in Thrace today are certainly Greeks, who unfortunately bent and continue to bend to the Turkish propaganda.

Bibliography

Primary Sources

·        Herodotus, Book IV, (Agrianes are presented as a tribe of Thrace )

·       Thucydides, The Peloponnesian War Chapter VIII, (Agrianes as a tribe of Thrace )

·       Arrian 4.4.6-7, (Agrianes fight as members of Alexander the Great’s army against the Scythians)

·       Livy’s History of Rome, Book 44.12, ( Agrianes and Illyrians fight against the Romans to protect Thessaloniki )

 

Further Reading

Theoharidis P.D, Pomakoi oi Mousoulmanoi tns Rodopns, Xanthi, 1995.

 

Please send us your comments and publications on history@nostos.com